Forgotten your password?

Anketa

Kako doživljavate Wireless mreže ?
  
Naslovnica arrow Statut
PDF Print E-mail
Udruga korisnika bežičnih sustava
KAWireless Karlovac


STATUT UDRUGE


Karlovac,
17. siječanj 2004.

Na osnivačkoj skupštini Udruge korisnika bežičnih sustava KAWireless Karlovac, 17. siječanja 2004 donijela je sljedeći:

STATUT

Udruge korisnika bežičnih sustava KAWireless Karlovac

Članak 1.

Udruga korisnika bežičnih sustava KAWireless je neprofitna udruga građana, koja
promiče informatiku, informatičke mrežne tehnologije, timski rad, te tehničku kulturu.

Udruga korisnika bežičnih sustava KAWireless je dragovoljna, nepolitička, vanstranačka
udruga, koja članstvo i prava članova uvjetuje isključivo informatičkim sklonostima.

N A Z I V , S J E D I Š T E I Z A S T U P A N J E

Članak 2.

Naziv Udruge glasi:

Udruga korisnika bežičnih sustava KAWireless Karlovac
(u daljnjem tekstu Udruga)


Skraćeni naziv Udruge glasi:
KAWireless

Udruga djeluje na području Karlovačke županije.


Članak 3.

Sjedište Udruge je u Karlovcu, Maksimilijana Vrhovca 5/III.

Odluku o promjeni adrese donosi Upravni odbor.


Članak 4.

Udruga je pravna osoba, upisana u Registar udruga kod nadležnog tijela državne uprave.

Za preuzete obaveze, Udruga odgovara svim svojim sredstvima (potpuna odgovornost).

Članak 5.

Udruga posjeduje pečat. Pečat udruge je pravokutnog oblika, u kojem je uz
gornji rub upisano Udruga korisnika bežičnih sustava. U središnjem dijelu upisano
je KAWireless a u donjem dijelu upisano je Karlovac.

Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi koje predsjednik ovlasti.

Članak 6.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik i tajnik Udruge.

C I L J E V I I D J E L A T N O S T I

Članak 7.

Cilj i svrha osnivanja udruge je zalaganje za razvitak bežične informatičke mreže,
povezivanje informatičko � orijentiranih osoba u sredini u kojoj djeluje.

U redovnoj djelatnosti, nastoji na ostvarivanju osobito sljedećih ciljeva:

ˇ savjetovanje i pomoć osobama zainteresiranim za informatičke ili mrežne
tehnologije u razvoju mrežne infrastrukture

ˇ prihvat mladeži i razvijanje njihovog interesa za informatiku, te tehničku
kulturu

ˇ suradnja s državnim organima, organima lokalne samouprave, institucijama i
ustanovama, školama i fakultetima, te organizacijama inovatora i drugim
udrugama u cilju promicanja i unaprjeđenja informatičke tehnologije i
bežičnog umrežavanja

ˇ sudjelovanje u programima u organizaciji, koji se provode u cilju razvitka,
unaprjeđenja, te promidžbe tehnologije bežičnog umrežavanja

ˇ okupljanje građana koji se bave, koriste ili su na neki drugi način povezani s
bežičnim sustavima i Internetom

ˇ poticanje djelotvornog razvoja i unapređenja primjene bežičnih sustava i
Interneta

ˇ aktivno korištenje i procjena uporabljivosti pojedinih bežičnih i Internet
tehnologija

ˇ Udruga u okviru svojih djelatnosti organizira samo za svoje članove
seminare, predavanja i radionice o primjenjivosti bežičnih tehnologija i
Interneta

J A V N O S T R A D A

Članak 8.

Rad Udruge je javan, izuzev informacija i podataka iz stavka 2 ovog članka.
Javnost rada osigurava se priopćenjima i povremenim informativnim lecima, objavama i
informacijama putem javnih medija, elektroničke pošte i Internet stranica Udruge.

Isprave i podaci, čije objavljivanje široj javnosti može štetiti interesima
Udruge ili njenih članova, kao podaci o pristupnim točkama, novim planovima,
programima, i dr., poslovna su tajna.

Č L A N S T V O U U D R U Z I

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka osoba, koja je zainteresirana za rad u udruzi,
te koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Članstvo može biti redovito i počasno.

Redoviti članovi udruge plaćaju godišnju članarinu, u iznosi koju utvrdi Upravni odbor.


Članak 10.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Novi redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

Članak 11.

Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati
osoba, koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje:

ˇ istupanjem po vlastitom zahtjevu člana

ˇ neplaćanjem članarine za tekuću godinu

ˇ isključenjem iz Udruge

ˇ isključenje zbog nepoštivanja odredbi Statuta

ˇ brisanjem Udruge iz registra

Pri istupanju iz stavka 1, 3 i 4 ovog članka, uplaćena članarina za tekuću godinu se ne vraća.


P R A V A I O B V E Z E Č L A N S T V A


Članak 13.

Prava redovitih članova su:

ˇ da organizirano sudjeluju u svim oblicima djelovanja Udruge

ˇ da koriste pogodnosti, stručno-tehničku pomoć i zajedničku opremu
Udruge pod interno propisanim uvjetima za redovite članove

ˇ da dobiju pismeni odgovor na prijedloge, prigovore, žalbe i molbe

ˇ da mogu birati i biti izabrani u Udruzi

ˇ članovi Udruge ujedno su i članovi Skupštine


Obaveze redovitih članova su:

ˇ da se odazovu na poziv za organizirano sudjelovanje u akcijama i
djelovanju Udruge

ˇ da se aktivno zalažu za ostvarenje Programske orijentacije Udruge

ˇ da čuvaju ugled Udruge i djeluju u skladu s ljudskim i poslovnim moralom

ˇ da se ophode korektno prema ostalim članovima

ˇ da redovito plaćaju propisanu članarinu

ˇ da čuvaju poslovnu tajnu Udruge

S T E G O V N A O D G O V O R N O S T


Članak 14.

Članovima udruge mogu se izreći stegovne mjere:

ˇ pismena opomena

ˇ privremeno uskraćivanje pomoći

ˇ opoziv s funkcije u tijelima Udruge

ˇ privremeno ili trajno isključenje iz Udruge


Razlog za isključenje članova ili opoziva s funkcije Udruge može biti:

ˇ djelovanje protivno interesima i ciljevima Udruge, njezinih članova, protivno
programskoj orijentaciji, protivno ovom Statutu, te ometanju djelovanja ili
provođenja programa udruge

ˇ nanošenje materijalne štete, ugledu Udruge i njenih članova

ˇ nekorektan moralan odnos prema ostalim članovima Udruge


Odluka o isključenju ili opozivu članova donosi Skupština. Odluka o privremenom isključenju
može glasiti maksimalno 6 mjeseci.

Protiv odluke o stegovnoj mjeri, može se izjaviti žalba Skupštini u roku od 15 dana od primitka
rješenja o takvoj mjeri

Žalba odlaže isključenje, ali ne odlaže odluku o opozivu s funkcije i odluku o uskraćivanju pomoći i usluga udruge.

Odluka Skupštine nakon razmatranja žalbe je konačna.


T I J E L A U P R A V L J A N J A


Članak 15.


Tijela upravljanja su:

ˇ Skupština

ˇ Upravni odbor

ˇ Predsjednik

ˇ Tajnik


Tijela upravljanja mogu imenovati stalne ili prigodne Komisije za pojedine vrste poslova.


S K U P Š T I N A


Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge.

Skupštinu čine svi članovi Udruge.

Članak 17.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

ˇ donosi Statut te njegove izmjene i dopune i druge opće akte Udruge,

ˇ bira i razrješava članove Upravnog odbora,

ˇ donosi financijska izvješća,

ˇ odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Udruge,

ˇ odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,

ˇ donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor.


Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica održava svake četiri (4) godine ili na zahtjev skupštine.

Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor je obvezan sazivati zasjedanje skupštine u roku od 30 dana, kada je to predložio predsjednik Udruge ili 10 redovitih članova Udruge.

U radu Skupštine mogu prisustvovati i gosti s pravom rasprave, ali bez prava odlučivanja.

Upravni odbor je dužan pozive za zasjedanje Skupštine poslati članovima najmanje 7 dana prije samog zasjedanja.

Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 3 ovog članka, predlagači mogu sami sazvati Skupštinu.

Izvanredna Skupština odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.


Članak 18.

Skupštini predsjedava, te odluke potpisuje predsjednik.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi.

Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom prisutnih. Skupština je valjana, ako joj prisustvuje natpolovična većina članstva.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

U slučaju donošenja odluke o prestanku rada udruge, potrebna je dvotrećinska većina prisutnih članova.


U P R A V N I O D B O R


Članak 19.

Upravni odbor je Upravno tijelo Udruge koje provodi odluke Skupštine te vodi druge poslove između dviju sjednica Skupštine u okviru nadležnosti utvrđenim ovim Statutom.

Upravni odbor ima najmanje troje (3) članova.

Članovi upravnog odbora biraju se na Skupštini tajnim glasovanjem.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno birani.

Predsjednik i tajnik Udruge članovi su Upravnog odbora po položaju.


Članak 20.

Upravni odbor:

ˇ priprema nacrt Statuta i drugih akata,

ˇ saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale
o kojim Skupština raspravlja,

ˇ izvršava odluke Skupštine,

ˇ prima nove članove Udruge, i predlaže Skupštini imenovanje počasnih
članova,

ˇ odlučuje o isključenju iz članstva,

ˇ odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

ˇ vodi evidenciju članova Udruge,

ˇ odlučuje o raspodijeli prikupljenih sredstava.


Članak 21.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik.

Sjednicom Upravnog odbora rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti tajnik.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.


P R E D S J E D N I K


Članak 22.

Predsjednika bira i razrješava Skupština.

Predsjednik se bira tajnim glasovanjem, u pravilu između najmanje 2 kandidata. Predsjednik je izabran ako dobije natpolovičnu većinu glasova Skupštine.

Predsjednik Udruge je i predsjednik Upravnog odbora.

Mandat predsjednika traje četiri (4) godine, i može biti ponovo biran.


Članak 23.

Predsjednik ima sljedeća prava i obveze:

ˇ zastupa Udrugu na temelju Statuta i drugih općih akata udruge

ˇ saziva sjednice Upravnog odbora, predsjedava sjednicama Skupštine i
Upravnog odbora

ˇ potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor

ˇ brine o izvršenju odluka tijela Udruge

ˇ obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Statutom, drugim općim
aktima Udruge ili odlukama njezinih tijela

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Upravnom odboru i Skupštini.


T A J N I K


Članak 24.

Tajnika bira Skupština, iz redova članova Udruge, na razdoblje od četiri (4) godine,
i može biti ponovo biran.

Tajnik udruge obavlja slijedeće poslove:

ˇ zastupa udrugu po ovlaštenju predsjednika ili Upravnog odbora

ˇ brine i odgovoran je za zakonitost rada Udruge i izvršenje zakonom i drugim
propisima

ˇ osigurava izvršenje odluka, programa, planova, smjernica i zaključaka
Skupštine i Upravnog odbora

ˇ brine se za namjensko trošenje sredstava

ˇ vodi evidenciju članstva

ˇ podnosi izvješće o svom radu

ˇ brine o javnosti rada Udruge

ˇ priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora i pomaže predsjedniku i
njegovom radu

ˇ vodi arhivu, materijalno � financijsko poslovanje i sve poslove koji proizlaze
iz zaduženja upravnih tijela Udruge te ovlašćuje druge članove Upravnog
odbora za isto

ˇ vodi evidenciju o ulaganjima i značajnom angažmanu članstva na razvitku,
uređenju, opremanju i održavanju opreme Udruge

ˇ za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru


Članak 25.

O opozivu dužnosnika i članova tijela Udruge odlučuje Skupština, ako:

ˇ ne obavlja ili neuredno obavlja dužnosti

ˇ svojim aktivnostima šteti interesima ili ugledu Udruge

ˇ sam zatraži prestanak funkcije


I M O V I N A


Članak 26.

Udruga se financira iz sredstava članarine, donacija, poklona, nasljedstva i sredstava
iz proračuna jedinica lokalne samouprave.

Svaka prikupljena sredstva koriste se isključivo za nesmetan rad udruge.

Poslovanje se obavlja isključivo putem žiro�računa Udruge.


Članak 27.

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.


P R E S T A N A K R A D A U D R U G E


Članak 28.

Rad Udruge prestaje odlukom Skupštine, a u skladu članka 18 stavka 3 ovog Statuta ili iz razloga propisanih Zakonom.


Članak 29.

U slučaju prestanka rada Udruge, njezina se imovina raspodjeljuje članovima prema udjelu i dužini članstva u Udruzi.


I N F O R M I R A N J E Č L A N S T V A


Članak 30.

Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koja ta tijela donose. Informacije o aktivnostima Udruge, radom njezinih tijela, te o odlukama koje su donesene, članovi Udruge dobivaju putem elektroničkog glasila.


O S T A L E O D R E D B E


Članak 31.

Skupština Udruge može dodijeliti prigodna priznanja fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za ostvarivanje programskih ciljeva Udruge ili za doprinos pojedinim akcijama Udruge.


Članak 32.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge.


Članak 33.

Ako koja odredba Statuta dođe u suprotnost s kojim pozitivnim propisom RH, ista odredba prestaje važiti s danom stupanja propisa na snagu, a umjesto nje primijenit će se nova odredba u skladu s važećim propisom.


Članak 34.

Statut Udruge stupa na snagu s danom registracije Udruge pri nadležnom tijelu.

 
(C) 2019 KAWireless - Udruga korisnika bežičnih sustava grada Karlovca
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.