Forgotten your password?

Anketa

Kako doživljavate Wireless mreže ?
  
Naslovnica arrow Pravilnik
PDF Print E-mail

Ovim Pravilnikom uređuje se:

  • definicija mreže Udruge KAWireless,
  • sigurnost mreže i zaštita podataka,
  • prava i obaveze članova,
  • prava i obaveze člana koji posjeduje Access Node, Bridge, Backbone node ili router,
  • zabrane,
  • opća pravila,
  • nedozvoljene aktivnosti,
  • čuvanje tajnosti podataka,
  • povreda obveza,
  • završne odredbe.


Članak 1.


Definicija mreže Udruge KAWireless

Bežična mreža Udruge KAWireless je sklop komunikacijskih uređaja, softvera i druge opreme koji povezuje višekorisnička i osobna računala u lokalnu otvorenu mrežu Udruge. Servis je svaki skup funkcija koje se obavljaju uporabom informatičke opreme (softvera i hardvera), a služe za obavljanje određenog procesa u smislu prikupljanja, prijenosa, obrade, pohranjivanja i dostupnosti podataka. Vlasnik pojedine pristupne točke i opreme postavljene na njoj pojedini je član udruge osim za pristupne točke koje je financirala i postavila udruga KAWireless.

Članak 2.


Sigurnost informatičke mreže i zaštita podataka

Za razvoj, postavljanje, održavanje, administraciju i zaštitu od neovlaštenog pristupa ovlašten je mrežni administrator Udruge. Pravo pristupa mreži, odnosno pravo korištenja određenog servisa čije je postavljanje napravila sama Udruga nadzire se primjenom jedne, ili više osobnih lozinki, koje je korisnik obvezan držati u tajnosti i koristiti samo za vlastite potrebe. Ostavljanje otvorenih, nekontroliranih mogućnosti pristupa mreži KAWireless-a predstavlja narušavanje sustava sigurnosti. Za korištenje nekih servisa moguća je dodjela skupnih lozinki.

Na vlasnicima pojedinih servisa je da sami odrede kome žele dopustiti pristup na vlastitom računalu, a poželjno je da servise nude 24 sata/365 dana i to svim korisnicima mreže KAWireless-a.

Članak 3.


Obveze člana

Svaki član KAWireless-a treba svakodnevno pratiti kvalitetu linka sa Access nodom (ili više njih) i poduzimati akcije s tim u svezi. Ukoliko član pruža neki servis sa svog računala bilo bi poželjno da ga pruža 24/365, a da pri eventualnom gašenju tog računala sa aktivnim servisom provjeri konekcije i dogovori se s trenutnim korisnikom nekog svog resursa.

Svaki je član obavezan prijaviti udruzi KAWireless-a broj računala koje namjerava spojiti u mrežu s pripadajućim MAC adresama svakog računala, a nakon spajanja je dužan konfigurirati mrežne parametre na spojenim računalima prema uputama koje dobiva od mrežnog administratora KAWireless-a.

U slučaju spajanja male privatne LAN mreže (npr. u zgradi), član je dužan prijaviti sva računala iz te mreže te ne smije naplaćivati naknadu za spajanje ostalim korisnicima iz privatnog LAN-a. Administrator KAWireless-a u takvom slučaju mora prethodno verificirati tehničko rješenje prema kojem se izvodi spajanje LAN mreže na KAWireless mrežu.

Član je dužan prijaviti sve prekršaje administratoru, kako svoje tako i primijećene od drugih u najkraćem mogućem roku.

Članak 4.

Obaveze člana koji posjeduje Access Node, Bridge, Backbone node ili router

Svaki član KAWireless koji posjeduje Access Node, Bridge, Backbone node ili router treba svoje uređaje imati upaljene 24 sata/365 dana u godini, te dozvoliti mrežnom administratoru pristup AP-u za inicijalno konfiguriranje prije instalacije na objektu.

Član KAWireless-a koji posjeduje Access Node, Bridge, Backbone node ili router mora se pridržavati instrukcija koje su mu dane za routanje te je obavezan administratoru KAWireless-a omogućiti stalan pristup do svojeg AP-a u svrhu konfiguracije, nadzora, otklanjanja eventualnih pogrešaka i radi moguće rekonfiguracije.

Član KAWireless-a koji posjeduje Access Node, Bridge, Backbone node ili router obvezuje se ne prebacivati povremeno AP u druge mreže i ne smije, bez prethodne dozvole administratora, mijenjati ništa u konfiguraciji AP-a.

Član KAWireless-a koji posjeduje Access Node, Bridge, Backbone node ili router obvezuje se voditi računa o vidljivosti svoje antene sa što većeg područja te voditi računa o ispravnosti i stalnoj dostupnosti svoje opreme (kako mrežnoj tako i fizičkoj) kao i pratiti kvalitetu linka sa BackBoneom i da poduzima akcije s tim u svezi.

Član KAWireless-a koji posjeduje Access Node, Bridge, Backbone node ili router obvezuje se spriječiti neautorizirani pristupa mreži KAWireless-a prema instrukcijama koje mu se daju uz routanje te dozvoliti pristup resursima svakom autoriziranom članu.

Članak 5.

Zabrane

Niti jedan član KAWireless zajednice ne smije naplaćivati pristup preko svojeg AP-a do bilo kojih servisa koji se nalaze na KAWireless mreži ili vanjskim mrežama dostupnim preko KAWireless mreže ostalim članovima Udruge ili bilo kome drugome izvan KAWireless zajednice.

Niti jedan član KAWIreless zajednice ne smije slati reklamne poruke na e-mail liste i forum ili postavljati reklamne poruke na svoje osobne stranice u okviru KAWireless portala bez dogovora s Upravnim odborom Udruge.

Niti jedan član KAWireless-a ne smije imati komercijalan sadržaj i servis unutar KAWireless bez dogovora s Upravnim odborom te na svojim stranicama postavljati zabranjene sadržaje koji su navedeni u 8. članku.

Niti jedan član KAWireless zajednice ne smije zloupotrebljavati znanje radeći štetu na računalu drugih članova ili kršeći na bilo koji način njihovu privatnost, te ometati rad postojećim korisnicima KAWireless-a.

Niti jedan član KAWireless zajednice ne smije distribuirati lažne podatke o mreži, pravilima rada, te KAWireless-u općenito ili distribuirati i objavljivati informacije koje su suprotne opće prihvaćenim moralnim normama ili narušavaju ugled ili privatnost pojedinca kao i protivno načelima ponašanja na mreži.

Članak 6.


Opća pravila

Korisnici koji stavljaju sadržaje na KAWireless moraju biti svjesni da imaju potpuno ista prava i odgovornost kao i drugi autori, što se posebice odnosi na povrede copyrighta, intelektualnog vlasništva i slično.

Udruga KAWireless ne nadgleda, ne snima i ne cenzurira sadržaje koje korisnici postavljaju na svoja računala, ali u slučaju dojave promptno će reagirati i onemogućiti daljnje objavljivanje i/ili distribuciju svih problematičnih sadržaja, a protiv korisnika koji je time prekršio ovaj pravilnik poduzeti će adekvatne mjere.

Udruga KAWireless zadržava pravo onemogućavanja ili ukidanja pristupa korisnicima bilo kojoj usluzi u slučaju procjene da se usluga ne koristi na prikladan način.

Svako zloupotrebljavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim članovima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja članstva bez najave.

Udruga KAWireless nije odgovorna za eventualne štete ili odštetni zahtjev koji mogu nastati korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila, a korisnik se obvezuje nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja usluga.

Mrežni administrator ima pravo koristiti alate u svrhu nadzora rada kompletne mreže i servisa na njoj kao i za otkrivanje i otklanjanje nepravilnosti u radu ili aktivnostima pojedinih članova.

Članak 7.


Sadržaji i aktivnosti koje nisu dozvoljene

ˇ nelegalni materijali što čine djela zaštićena autorskim pravima, komercijalne audio, video, ili glazbene sadržaje te svaki materijal koji je u suprotnosti s zakonskomregulativom,

ˇ materijali za odrasle koji uključuje pornografiju ili drugi neprimjeren sadržaj. Definiciju "materijala za odrasle" vrši, na temelju slobodne procjene upravni odborUdruge,

ˇ "warez" je zajednički naziv za piratski softver, emulatore, phreaking, hacking, razbijanje passworda, skripte i arhive, mp3 i drugi multimedijalni zapisi bez izričitog dopuštenja autora i vlasnika, IRC botovi, virusi, trojani, wormovi i drugi destruktivni sadržaji, a uključuje i sadržaje koji objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste,

ˇ "spam" podrazumijeva slanje neželjenih elektronskih poruka na veći broj adresa ili news grupe

ˇ Nezakonit ili neautoriziran pristup drugim mrežama i računalima - Ilegalan pristup udaljenim mrežama ili računalima i pokušaji narušavanja sigurnosti ove i drugih mreža i računala (poznato kao "hacking" i "cracking") strogo su zabranjeni. Također sve aktivnosti usmjerene ka proučavanju sigurnosti ove i drugih mreža i računala (korištenje programa tipa nmap, Nessus, port scanning, brute force attacks, itd.) su zabranjene,

ˇ druge nedopuštene aktivnosti - Oglašavanje, predstavljanje, demonstriranje ili na neki drugi način pružanje pristupa sadržajima, programima i servisima čija se namjena i upotreba krši ovim uvjetima, što uključuje i aktivnosti kao što su spam, učestali ping, flooding, mail bombing, denial of service napadi, pokušaji namjernog preopterećenja
sistema i slično je nedopušteno.

Članak 8.


Čuvanje tajnosti podataka

Članovi Udruge KAWireless, a posebno oni koji imaju mogućnost uvida u osobne podatke koji se prikupljaju, pohranjuju i obrađuju u sustavu KAWireless-a, kao i korisnici tih podataka obvezni su čuvati tajnost podataka.

Korisnici koji uoče da neovlaštene osobe koriste osobne podatke, odnosno da se takvi podaci daju trećim osobama, obvezni su o tome odmah obavijestiti predstavnike Udruge.

Članak 9.


Povreda obveza

U slučaju da članovi uoče da korisnik svojim ponašanjem, ili nepridržavanjem odredbi ovog Pravilnika narušava sustav sigurnosti KAWireless-a, ili da se uz njegova dopuštenja neovlašteno koriste druge osobe dužni su mu blokirati pristup uz obvezu da o tome odmah obavijeste administratora.

Ako uočeno nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika ima obilježja kaznenog ili prekršajnog djela administratori su dužni o tome odmah izvijestiti Upravni odbor, koji će o istome izvijestiti nadležne državne organe.

Članak 10.


Završne odredbe

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 
(C) 2019 KAWireless - Udruga korisnika bežičnih sustava grada Karlovca
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.