Forgotten your password?

Anketa

Kako doživljavate Wireless mreže ?
  
Naslovnica arrow Pojmovnik

Access node - Iliti pristupna točka je mjesto na koje se mogu spajati klijenti (Client nodovi). Analogija s HUB-om u žičanim mrežama.

Backbone - Kao glavna mrežna magistrala velike brzine iz koje se račvaju ostali segmenti mreže.

Backbone node - Osnovni nodovi na koje se spajaju satelitski nodovi. Služe kao kičma mreže.

Bandwidth - širina frekvencijskog pojasa npr. radio kanala. Također može označavati brzinu nekog sustava tj. bit rate.

Bit rate - brzina kojom bitovi prolaze preko fizičkog layera, također se naziva signalling rate. Ne brkati s brzinom prijenosa podataka (throughput).

Bridge - Transparentni mrežni uređaj koji povezuje dva ili više segmenta mreže, obrađuje promet na razini MAC-a tj. link layera. Neovisan o protokolu.

Carrier (nosioc) - bazna frekvencija sustava. Modulacijom se stvara signal koji je centriran na bazu, a njegova širina predstavlja bandwidth.

Carrier Sense - provjera medija (radio kanala), "slušanjem" tj. mjerenjem snage, da bi se ustanovilo je li zauzet ili nije.

Client node - računala koja se spajaju na Access node.

Collision (kolizija) - "sudar" signala, nastaje kada dva uređaja pokušaju u isto vrijeme koristiti medij. U tom slučaju oba signala se poništavaju, te je potrebno ponovo obaviti prijenos.

CRC - Cyclic Redundancy Check, metoda ubacivanja redudantnih bitova, time je moguće detektirati pogrešku u podatku koji je prenesen pogrešno.

CSMA - Carrier Sense Multiple Access, dio MAC protokola, korištenjem Carrier Sensinga, mehanizam za pristup mediju.

CSMA/CA - CSMA/Collision Avoidance - nastao od CSMA/CD, budući da radio ne može slati i primati u isto vrijeme (i da može vlastiti signal bi maskirao sve dolazne signale), ovom tehnikom nastoji se izbijeći collision. Svaki node koji komunicira prvo koristi Carrier Sense, da bi ustanovio jel kanal čist, ako je šalje podatak, ako nije čeka random količinu vremena i pokušava ponovo. Budući da je vrijeme čekanja slučajan broj, statistički svi nodovi imaju jednaku šansu za pristup mediju.

CSMA/CD - CSMA/Collision Detection - koristi se kod Ethernet mreža. Bazira se na detekciji collision-a, budući da može slati i primati u isto vrijeme.

Channel (kanal) - u radio komunikaciji sinonim za frekvenciju, širi smisao je komunikacijski medij.

dB - logaritamski način izražavanja vrijednosti. Obično je jačina signala (primljena i odašiljana snaga) izražena u jedinici dBm (referentna vrijednost je 1mW - 0 dBm). Razlika između dvije dBm vrijednosti nema jednicu, pa se izražava u decibelima (dB).

Diversity - koncept unošenja redudancije u sustav radi savladavanja šuma, te povećanju pouzdanosti. Spread spectrum je primjer frekvencijske redudantnosti. Još može biti temporalna (MAC retransmision, FEC itd...), te prostorna (Diversity Antena).

Diversity Antena - Znači da radio uređaj ima dvije (ili više) antena. Budući da signal varira tokom vremena, a ovisi o prostornom položaju antena, jedan trenutak prva antena daje dobar signal, druga loš. U drugom trenutku druga antena ima dobar signal, pa prva loš. Tako prijemnik prije svakog primanja paketa uspoređuje jačinu signala na antenama i odabire bolju.

Ethernet - IEEE 802.3 standardni LAN protokol žičanih mreža. Koristi CSMA/CD. Nodovi su povezani coaxialnim, optičkim ili UTP/STP kabelom. Podaci se prenose varijabilnim framovima do 1,500 byte-a uključujući kontrolno-dostavne informacije.

Fading - varijacije u performansama kanala zbog dinamike u okolišu, mijenjanje jačine primljenog signala

FEC - Forward Error Corection, dodaje redudantne bitove u podatak koji se prenosi. Razlikuje se od CRC-a po tome što omogućuje otklanjanje grešaka. Koristi se u čitanju zapisa podataka na CD-u. Nije pogodan za wireless zbog prirode radio smetnji.

Fragmentacija - usitnjavanje paketa na manje dijelove radi smanjena pogrešaka u prijenosu. Manjem paketu je potrebno kraće vrijeme da ga se pošalje, pa je veća vjerojatnost da će bit poslan između dvije smetnje. Ako se i dogodi greška, nije potrebno poslati ponovo cijeli paket, nego samo taj fragment. Ovo uvodi dodatan overhead, jer et header paketa duplicira za svaki fragment.

Frequency band (frekvencijski pojas) - dio radio spektra koji se koristi za neku upotrebu. Npr. WLAN koristi frekv. pojas od 2.4 - 2.48 Ghz. Obično je podijeljen na kanale.

Gateway - posebno ime za router kada se on nalazi kao prva točka izlaska iz mreže.

Header (zaglavlje) - informacije koje protokol dodaje ispred podataka u paketima, koristi ih sam protokol (adrese, tip paketa, broj sekvence, CRC...). Svaki protokol doda svoj header, pa tako tipični poslani TCP/IP paket ima MAC header, IP header, TCP header nakon čega sljede sami podaci koji se prenose.

Hop - "skok" paketa od routera do routera.

IP - Internet Protocol, vidi TCP/IP.

IPX - mrežni protokol korišten u Novel Netware-u skupa s SPX-om. Koriste ga i neke starije igre i ne može se route-at.

LAN - Local Area Network, mreža na manjoj udaljenosti, npr. u zgradi.

Latencija (kašnjenje) - mjera performansa mreže za kratke zahtijeve. Iako nije standardizirana, obično je to vrijeme između slanja paketa zahtijeva i primanja odgovora, npr. ICMP echo request, tj. pinganje. Mjeri se u milisekundama (ms). U LAN-ovima <10ms. Gameri su vrlo alergični na pingove iznad 80 ms :-)

Layer (sloj) - ova terminologija dolazi od OSI specifikacije. Svaki komunikacijski sustav se dijeli na 7 layera, od kojih svaki ima drugu funkcionalnost. Layer 1 je physical layer, 2. link layer, 3. network, 4. transport, 5. session, 6. presentation, 7. application. IP npr. spada pod layer 3, a TCP pod layer 4. Radio valovi i radio modem spadaju pod layer 1, a MAC protokol pod layer 2.

Link layer - Dio protokola koji direktno rukovodi razmjenu između dva uređaja na specifičnom fizičkom layeru (coaxialna sabirnica, point to point link, radio...). Uključuje generiranje paketa i adresiranje. Većina je implementirana u MAC.

MAC (Medium Access Control) - MAC kontroler, dio komunikacijskog uređaja koji je zadužen za upravljanjem MAC protokolom i upotrebom linka. MAC odlučuje kada treba poslati, kada primiti, generira pakete i headere i filtrira primljene pakete.

MAC protokol - glavna zadaća mu je reguliranje korištenja medija, a ovo se obavlja preko mehanizma za pristup kanalu (channel access mechanism). Postoji ih nekoliko, kod wirelessa najčešće se koristi CSMA/CA.

MAN - Metropolitan Area Network, mreža koja se proteže gradom.

Medij - način prenosa podataka. Može biti žičano (parica, coax...), optičko vlakno, radio valovi (zrak), infracrveno svijetlo...

Modem - u radio uređaju, dio koji pretvara bitove u modulaciju radio valova i obratno na drugoj strani. Obavlja AD/DA koverziju, generira frekvenciju, modulira frekvenciju te pojačava signal.

Moduliranje - specifičan način kodiranja informacija. U osnovi postoje: Amplitudna modulacija (AM), Frekventna modulacija (FM) i Fazna (Phase) modulacija (PM). Postoje i razne varijacije i kombinacije.

Node (čvor, točka) - uređaj koji je dio mreže, izvor ili odredište podataka. Računalo s WLAN karticom ili sam AP.

Optička vidljivost - Vizualna vidljivost između dvije točke bez obzira na udaljenost. Upotrebljava se kao logička funkcija (da/ne). Postoji li ili ne (smeta zgrada, drveće brdo...). Također se naziva LOS, Line of sight.

Overhead - svi podaci koji se moraju prenijeti mrežom, a ne spadaju u korisnikove podatke. To su razni headeri, sinhronizacije, retranssmisioni, fragmentacija, paritet, RTS/CTS, ACK, enkripcijski parameri, razni IDevi, preklapanje radija...

Paket - Jedinica za prijenos preko mreže. Podaci koji putuju mrežom se dijele na pakete, koji su pojedinačno šalju preko mreže.

Repeater - uređaj koji služi povezivanju mreža. Radi na physical layeru. Npr. hub u žičanim mrežama, ponavlja električne signale, nema pojma o mrežnom prometu.

Protokol - "pravila" o interakcijama između sustava te formatu podataka.

Physical layer - definira dio uređaja koji pristupa mediju. U slučaju WLAN-a ovo je radio modem.

Radio - elektro-magnetski valovi, u širem smislu, uređaj koji prima/šalje radio valove.

Router - Mrežni uređaj koji usmjerava promet prema zadanom odredištu. Povezuje mreže na network layeru.

Routanje - Skup pravila sadržanih u routing tablici po kojima se promet usmjerava na određenu mrežu.

SNR (Signal to Noise Ratio) - razlika između signala koji nam treba, i šuma.

SSID - Service Set IDentifier, nalazi se u headerima svih paketa koji putuju wireless mrežom, služi za raspoznavanje mreža, budući da mogu raditi na istoj frekvenciji.

Spread Spectrum - tehnika korištenja većeg bandwidtha nego što sustavu treba da bi se smanjio utjecaj lokalnih interferencija, loših frekvencija. Mjanjanje bandwidtha za pouzdanost. Postoje dva tipa Direct Spread i Frequency Hopping.

Šum (Noise) - bilo koji neželjeni signal. Pozadinski šum, smetnje, emitiranje drugih nodova koji nisu u našoj mreži.

TCP/IP - mrežni protokol koji se koristi na Internetu. Omogućava routing.

TDMA (Time Division Multiple Access) - mehanizam pristupa kanalu koji se koristi kod telefona npr. GSM. Bazna stanica je zadužena za koordinaciju između nodova. Vrijeme na kanalu je podjeljeno na dijelove (framove). Svaki frame je dalje sadrži slot (još manja podjela vremena unutar frame-a) za svaki node. Node za vrijeme svog slota može primiti ili poslati podatak. Ovaj način jamči malu latenciju i garantirani bandwidth. Zbog velike osjetljivost na interferencije, fiksne dužine paketa, connection orijentacije.

Troughput - performanse mreže pri prijenosu velike količine podataka (FTP, HTTP 1.1, NFS). Izažava se u bitovima po sekundi. Zbog overhead-a razlikuje se od signaling rate-a.
Npr. Ethernet mreže imaju signaling rate od 10/100/1000 Mbita, dok im je troughput oko 75-95% signaling rate-a. Recimo 100Mbit LAN kartica prenosi oko 6-9 MB/s. Za wireless kartice zbog većeg overhead-a stvar je još jošija, pa se pri 11Mbita brzina iznosi 600KB/s odnosno 46%, a na 22Mbita do 1MB/s, odnosno 37%.

Tuneliranje - ostvarivanje enkriptiranog tunela kroz javnu mrežu koji povezuje dvije lokalne mreže.

WAN - Wide Area Network, mreža koja se proteže kroz gradove, države ili svijet.

Wireless - ne koristeći žicu. Wireless mreže mogu biti radio i infrared mreže.

WI-FI - Sinonim za IEEE 802.11b. Kao što je Ethernet sinonim za IEEE 802.3.

WLAN - Bežična Ethernet mreža.
 
(C) 2019 KAWireless - Udruga korisnika bežičnih sustava grada Karlovca
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.